S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Odstúpenie od zmluvy
Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy ako podnikateľ:

Pri nákupe ako podnikateľ ( teda na IČO ) nemáte pri nákupe urobeného dištančne, na rozdiel od spotrebiteľa, zo zákona právo vrátiť tovar v lehote 14 dní. Zákon v tomto ohľade zvýhodňuje iba spotrebiteľa.

Odstúpenie od zmluvy ako spotrebiteľ:

V zmysle Zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie 14 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy. 

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Toto právo môže využiť len spotrebiteľ na základe zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Upozornenie :

1. Možnosť vrátenia tovaru sa nevzťahuje na právnické osoby a pri možnosti osobného odberu v sídle spoločnosti : HUNTING TRADE s.r.o., Partizánska 469/74, 039 01 Turčianske Teplice

 2. Tovar vrátený formou dobierky nebude akceptovaný a spoločnosť HUNTING  TRADE s.r.o. v sídle . Kollárova 679/32, 039 01 Turčianske Teplice, Partizánska 469/74, ho nepreberie.

 3. V prípade neoprávneného vrátenie tovaru  bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Neoprávnené vrátenie tovaru znamená, že nebolo spoločnosti HUNTING  TRADE s.r.o. doručené odstúpenie zmluvy.

Rozhodné právo

Právne vzťahy medzi zákazníkom – spotrebiteľom a obchodníkom bližšie neupravené týmito obchodnými podmienkami sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov .

Právne vzťahy medzi zákazníkom – podnikateľom a obchodníkom bližšie neupravené týmito obchodnými podmienkami sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Pri osobnom odbere tovaru si zákazník tovar skontroluje a má právo ho neprevziať. Po prevzatí však už takýto predaj nespadá do vyššie spomínaného zákona a z tohto dôvodu nie je možné tovar vrátiť bezdôvodne do 14 dní.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe na adresu : HUNTING TRADE s.r.o., Partizánska 469/74, 03901 Turčianske Teplice, alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom na : info@prolov.sk

Vo svojom odstúpení je potrebné uviesť: 

- Odstúpenie v zákonnej lehote

- Názov tovaru, jeho cena, číslo faktúry, dátum prevzatia tovaru

- Spôsob vrátenia peňazí, akým si zákazník želá vrátiť peniaze

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy obchodník vráti najneskôr do 15 dní kupujúcemu všetky platby ( za celý tovar alebo preddavok ), ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Obchodník vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s obchodníkom dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Obchodník nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný obchodníkom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný obchodníkom.

Pri odstúpení od zmluvy obchodník nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť obchodníkovi, ibaže obchodník navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať obchodníkovi alebo osobe poverenej obchodníkom na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi alebo osobe poverenej obchodníkom na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Od kupujúceho, ktorý odstupuje od zmluvy vyžadujeme , aby ste nám vrátili tovar v nepoužitom a inak opätovne predajnom stave. Nové a nepoužité znamená, že na predmetnom tovare nie sú žiadne stopy alebo znaky opotrebovania. Nepredávame použitý tovar a neakceptujeme vrátenie žiadneho tovaru, ktorý by naznačoval, že bol použitý. V takom prípade bude tovar vrátený kupujúcemu. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. Tovar musí byť vrátený v originálnom balení, nepoškodený tak, aby bol schopný ďalšieho predaja.

 

Adresa pre vrátenie tovaru :

HUNTING TRADE s.r.o.

Partizánska 469/74

039 01 Turčianske Teplice

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

NWNhYWI0N